Facebook
zaloguj
koszyk
Facebook

Klauzula informacyjna

Założenie profilu (konta) oraz zakupy na stronie Skyhi.pl wiążą się z podaniem danych osobowych. Fundacja Sky Life, będąca właścicielem strony Skyhi.pl zapewnia, że podane przez użytkowników dane będą używane tylko w celu realizacji zamówienia, świadczenia usługi udostępniania kursów online oraz obsługi profili (kont) użytkowników, z zastrzeżeniem prawa do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29. 08. 1997 r., oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i w żadnym wypadku nie będą przekazywane osobom trzecim.

Administratorem Waszych danych będzie Fundacja Sky Life w Szczecinie z siedzibą ul. Kmieca 27.

Fundacja Sky Life jako administrator danych osobowych, przetwarzać będzie Wasze następujące dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, NIP, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu, numer rachunku bankowego oraz inne wymagane przepisami prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do realizacji usługi, dostarczenia zamówionych produktów lub rozpatrzenia gwarancji lub reklamacji. Informujemy, że przysługuje Wam prawo dostępu do treści swoich danych, zawsze macie możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także ich usunięcia.

Przewidywanymi odbiorcami Waszych danych osobowych są podmioty, którym DEEMEDIA Fundacja Sky Life powierzy przetwarzanie danych, oraz pracownicy i współpracownicy Fundacji lub tych podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

Oprogramowanie strony Skyhi.pl wykorzystuje pliki cookies, które przechowywane są w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej. Dane zapisane w pliku cookies nie zawierają żadnych poufnych informacji.

Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań związanych z ochroną Waszych danych osobowych, możecie zwrócić się do Fundacji Sky Life w Szczecinie.

Siedziba Fundacji Sky Life:

Kmieca 27;

70-440 Szczecin

Polska